Konumunuzu Güvence Altına Almak İçin Tecrübeli Kadromuzla Tanışın

4809/149 Numaralı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu

Cins Değişikliği

Yerinde ölçüm, doğru çözüm. Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu

4809/149 Numaralı Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu

Cins Değişikliği

Cins Değişikliği

4809/149 nolu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu

Cins Değişikliği

İlgilisinin Belirlenmesi ve İstenen Bilgi, Belgeler

12.04.2023 TARİH VE 2023-5 SAYILI TALEBE BAĞLI İŞLEMLERİN YAPIMI VE KONTROLÜ GENELGEsi uyarınca;

Madde 5-(1) Talep sahibinin, hak sahibi olması ya da taşınmaz veya işlem yönüyle yasal ilgisi bulunması esastır. Aksi halde talep karşılanmaz.

(2) Taşınmaz malın maliki, malikin vekili, yasal temsilcisi, mirasçısı, sözleşmelerini ibraz etmek koşulu ile lisanslı bürolar ile 2001/11 nolu genelge kapsamındaki kişi ve kurumlar taşınmazın ilgilisi sayılır.

(3) Taşınmaz üzerindeki sınırlı ayni hakkın lehtarı sahip olduğu hak ile sınırlı olarak ilgilidir ve söz konusu hakla sınırlı işlem talebinde bulunabilir.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların üçüncü kişilere satılması amacı ile aplikasyon işlemlerinde, resmi yazıda işlemi talep eden gerçek/tüzel kişinin T.C kimlik numarası/vergi numarasının belirtilmesi halinde, bu kişiler de taşınmazın ilgilisi sayılır.

(5) Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın;

a)Taşınmaz malikinin kimlik belgesi ya da vekilinin kimlik belgesi ve vekâletname örneği, kimlik belgesi olarak, Tapu Sicili Tüzüğü'nde belirtilen veya Genel Müdürlükçe belirlenen kimlik belgelerinden birisi sunulur. Sunulan kimlik belgesinde, T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.

b)Taşınmaz malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimlik belgesi, veli ise kimlik belgesi,

c) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile temsilcinin kimlik belgesi,

ç) Talebin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun resmi yazısı,

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİNDE KONUSUNA GÖRE İLAVE İSTENECEK EVRAKLAR KENDİ BÖLÜMÜNDE BELİRTİLMİŞTİR.

1) YAPISIZ İKEN YAPILI HALE GELME İŞLEMİ

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unGeçici-1 inci maddesinin 14üncü fıkrası kapsamında kalan yapılaşmaya yönelik cins değişikliği taleplerinin karşılanmasında ruhsatlandırılmış sayıldığı tespit edilen yapının ilgili belediyesinden cins değişikliği yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yapının türü, kullanım amacı ile kaç katlı olduğu da belirtilmek suretiyle uygunluk yazısı aranır.

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden hesaplanan ücrettir.

2) KAT İLAVESİ

Yapı kullanma izni olan ve cins değişikliği yapılmış olan yapıya, yapı kullanma izni alarak yapılan ilave katın tapu kütüğüne işlenmesidir. Bu durumda ilgilisinden yapı kullanma izni ile birlikte

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinde maktu belirtilen ücrete, zemine gidildiğinden yer gösterme ücreti tahsil edilir.

3) YAPILI İKEN YAPISIZ HALE GELME İŞLEMİ:

Bu tür talepler de LİHKAB teknik personeli zeminde yapının yıkıldığına dair inceleye yapar.

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinde maktu belirtilen ücret tahsil edilir.

4) TARIMSAL CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bina yapımı ve yıkımı ile ilgili olmayan ve taşınmazın bağ, bahçe, tarla ve benzeri tarımsal vasıfta iken, arsa, fındıklık, zeytinlik, ve benzeri tarımsal vasıflara dönüştürülmesi veya tersi işlem taleplerinde; il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüş yazısına göre tescil bildirimi düzenlenmek suretiyle cins değişikliği yapılır.

Entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralar, ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece (belediye/valilik) incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur.

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden yapılı iken yapısız hale gelme işlemi ve parselin yerinde gösterilmesi işlemi tutarının toplamı olarak hesaplanan ücret tahsil edilir.

5) MUHDESATIN TERKİNİ VEYA TAŞINMAZ CİNSİNE TAŞIMA

Muhdesatın Cinsine Taşıma İşlemi

Tapu kütüğünün beyanlar sütununda kayıtlı muhdesat ile taşınmaz mülkiyetinin aynı kişide birleşmesi nedeniyle muhtesatın taşınmazın cinsinde gösterilmesinin talep edilmesi halinde, kayıtlı muhtesatın zeminde varlığının tespit edilmesi suretiyle tescil bildirimi düzenlenerek muhdesat parselin niteliği sütununa taşınır ve muhdesat kaydından terkin edilir. Muhdesat yapı ise, yapı kullanma izin belgesi veya yapının kullanıma uygunluğuna dair yazı aranmaksızın işlem yapılır.

Kayıtlı muhdesat tarımsal nitelikli ise, zeminde gerekli çalışma il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeliyle birlikte yapılır.

İl/ilçe tarım ve orman müdürlüğünün uygunluk yazısına göre işlem yapılır.

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden yapılı iken yapısız hale gelme işlemi ve parselin yerinde gösterilmesi işlemi tutarının toplamı olarak hesaplanan ücret tahsil edilir.

- Muhdesatın Terkini İşlemi

Kayıtlı muhtesatın zeminde mevcut olmadığından kaydından terkininin talep edilmesi durumunda, söz konusu muhdesat yapı ise yıkıldığının büromuz teknik elemanlarınca zeminde tespit edilir.

Kayıtlı muhdesat tarımsal nitelikli ise, zeminde gerekli çalışma il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü personeliyle birlikte yapılır.

İŞLEMİN MALİ BOYUTU

LİHKAB Kanununa göre her yılbaşında TKGM’nce yayımlanan fiyat tarifesine göre OTOMASYON SİSTEMİ üzerinden yapılı iken yapısız hale gelme işlemi ve parselin yerinde gösterilmesi işlemi tutarının toplamı olarak hesaplanan ücret tahsil edilir.

Lihkab Milas - Lisanslı Harita Kadastro Bürosu Milas

İLETİŞİM

En kısa sürede size ulaşalım

Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi, Barış Caddesi, N0 : 20/2
Milas / Mugla

+90 252 512 10 62        +90 532 055 60 70
info@lihkabmilas.com
lihkabmilas@hotmail.com